چگونه خرید کنم ؟

ورود یا ایجاد حساب کاربری
مشاهده محصولات و انتخاب
پرداخت هزینه & ارسال رایگان توسط ما

با هر مشکلی مواجه شدید با ما در تماس باشید. با تشکر!

ساعات کاری ما

شنبه تا چهارشنبه 9:00AM - 6:00PM
Sat - 9:00AM-15:00PM
پنجشنبه به صورت نیمه وقت !

ایجاد حساب کاربری

*

*

*

*

*

*

رمز عبور را فراموش کرده اید ؟

*

ضرب المثل های انگلیسی-فارسی

 

ضرب المثلها

 

   
اصطلاحات فارسی اصطلاحات انگلیسی
 ادم معقول و منطقی have a good head on his shoulder
 از چاله به چاه افتادن out of frying pan into fire
 در عالم هپروت بودن have one's head in the clouds
ابتکار عمل را بدست گرفتن take the initiative
ابروی کسی رفتن lose face
اجازه شروع (کاری را) دادن/گرفتن-مجوزدادن/گرفتن give sb the go-ahead/get the go-ahead
اجازه نداشتن out of question
اجل معلق the sword of democlas
اجل معلق the sword of democlas
احترام گذاشتن to look up to so
احتمال داشتن(نداشتن)-شانس داشتن(نداشتن) (not)stand a chance
احتیاج مادر اختراعات است necessity is mother of invention
احساس حقارت کردن feel/look smart
احساس راحتی وارامش کردن-راحت بودن  feel at home 
احساس گناه کردن -احساس گناه داشتن to feel guilty/to have a sense of guilt
احساس محبت و دوستی به دیگران full of milk human kindness
احساس(خاصی)داشتن-گمان کردن -حدس زدن have a feeling/hunch
احساسات خود را بروز دادن to wear one,s heart on one,s sleeve
احساسات کسی را جریحه دار کردن hurt sb's feelings
احمقانه hare brained
احمقانه pig-headed
احمقانه - نسنجیده hare-brained
اختلافات را کنار گذاشتن snik difference
اخراج شدن get the axe
اخراج کردن give sb the sack
اخمات را باز کن kept your chin up
ادامه دادن to carry on
ادم پر تحرک a love wire
ادم تنبل couch potato
ادم تنبل وبی تحرک a cuch potato
ادم تنه لش-بیکار وبیعاروبیعرضه -بی مصرف good for nothing
اذیت کردن-ناراحت کردن -کلافه کردن get in sb's hair
اذیتت کردن get in your hair
ار این ستون به اون ستون فرج است trying every situation may bring a soloution
از این ستون به ان ستون فرج است trying every situation may bring a soloution
از آب گل الود ماهی گرفتن to fish in troubled water
از آب گل آلود ماهی گرفتن fish in muddy water/to fish in toubled water
از پس هر گریه خنده ای است after sorrow comes joy
از ترس زهره ترک شدن scare the living day light out of some body
از تعجب شاخ دراوردن drop one,s teeth
از حال رفتن the black out
از حزب باد است when in rome do as romans do
از حسادت ترکیدن-حسودی کردن be green with envy
از خر شیطان پایین امدن get down off ahigh horse
از خواب وخیال بیرون امدن dawn to earth
از خوشحالی پردرآوردن  be on cloud nine 
از خوشحالی پردرآوردن  walk on air 
از خوشحالی در پوست خود نگنجیدن be over the moon
از دنده چپ بلند شدن get up on the wrong side of the bed
از روی ظاهر قضاوت نکن donot judge a book by its cover
از دنده چپ بلند شدن get up on the wrong side of the bed
از روی ظاهر قضاوت نکن donot judge a book by its cover
از زمان خود جلوتر بودن tobe in advance of his time
از زمانه بسیار جلوتر بودن a head of ones time
از زیر بار مسئولیت شانه خالی کردن pass the bucket
از سالها پیش from the year dot
از سیر تا پیاز book line and sinker
از کسی حرف شنیدن squeeze something out of  some body
از کسی خبر داشتن hear from sb
از کسی گله مند بودن have a bone to pick with sb
از کوره در رفتن go against the grain
از مرحله پرت است off the beaten track
از منبع موثق straight from the horses mouth 
از هر دستی که بدی از همان دست می گیری what goes around comes around
از همه طرف درگیر بودن behind the eight ball
از هیچ کوششی  move the mountains
از هیچ کوششی فرو گذاری نکردن move the mountains
ازبرداشتن-از حفظ بلد بودن know sth by heart 
ازبرداشتن-از حفظ کردن learn sth by heart
ازته قلب -ازصمیم قلب from the bottom of one's heart 
ازچاله به چاه افتادن jump out of the frying pan into the fire
ازچیزی سردرآوردن figure sth out
بالا